jezus a ekonomia

Oto 15 najważniejszych faktów z życia Jezusa:

 1. Narodziny – Jezus Chrystus urodził się w Betlejem, z Maryi jako Jego Matki i Józefa jako ziemskiego ojca.
 2. Obrzezanie i przedstawienie w świątyni – Jezus został obrzezany na ósmy dzień swojego życia, zgodnie z tradycją żydowską. Następnie Maryja i Józef złożyli ofiarę w świątyni w Jerozolimie.
 3. Dzieciństwo – Jezus spędził swoje wczesne lata w Nazarecie, gdzie dorastał jako zwykły chłopiec.
 4. Chrzest w Jordanie – Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela w rzece Jordan, a w tym momencie publicznie rozpoczął swoje działanie.
 5. Kuszenie w pustyni – Po chrzcie Jezus przeszedł 40-dniowe postu w pustyni, podczas którego był kuszony przez diabła.
 6. Nauczanie i cuda – Jezus podróżował po okolicy, głosząc Ewangelię i dokonując wielu cudów, takich jak uzdrawianie chorych, wskrzeszanie zmarłych i przemienianie wody w wino.
 7. Wybór dwunastu apostołów – Jezus wybrał dwunastu uczniów, aby towarzyszyli Mu w Jego posłudze i byli świadkami Jego nauk.
 8. Kazanie na górze – Jezus wygłosił słynne Kazanie na górze, w którym przedstawił wiele ważnych nauk, w tym Błogosławieństwa.
 9. Przemienienie na górze – Jezus wziął trzech z Jego uczniów na górę Tabor, gdzie przemienił się przed nimi, objawiając swoją chwałę boską.
 10. Ostatnia Wieczerza – Jezus spożył ostatnią wieczerzę z Jego uczniami, podczas której ustanowił Eucharystię i przewidział swoją śmierć.
 11. Męka i śmierć – Jezus został ukrzyżowany na wzgórzu Golgota, gdzie umarł za grzechy ludzkości, ofiarując swoje życie jako zadośćuczynienie.
 12. Zmartwychwstanie – Trzy dni po Jego śmierci, Jezus zmartwychwstał z grobu, pokonując śmierć i otwierając drogę do życia wiecznego.
 13. Wniebowstąpienie – Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się swoim uczniom przez 40 dni, po czym wstąpił do nieba, obiecując, że powróci.
 14. Zesłanie Ducha Świętego – Po wniebowstąpieniu Jezus wysłał Ducha Świętego na swoich uczniów, aby wzmocnił ich i prowadził w Jego imieniu.
 15. Drugie przyjście – Chrześcijanie wierzą, że Jezus powróci na koniec czasów, aby sądzić żywych i umarłych i wprowadzić wieczne Królestwo Boże.Te fakty z życia Jezusa to tylko krótki przegląd Jego najważniejszych wydarzeń. Jego życie i nauczanie są głęboką i bogatą tematyką, która kontynuuje wpływ na miliony ludzi na całym świecie.


 

 

Podejście Jezusa do pieniędzy i bogactwa można opisać jako zrównoważone i ostrożne. Oto kilka kluczowych aspektów tego podejścia:

 1. Skromność i prostota: Jezus sam prowadził życie skromne i prostolinijne. Nie posiadł żadnego stałego miejsca zamieszkania ani majątku materialnego.
 2. Ostrzeżenie przed chciwością: Jezus często ostrzegał przed chciwością i skupianiem się na bogactwach materialnych. Uczył, że skoncentrowanie się na zdobywaniu bogactw może odwrócić uwagę od duchowych wartości i wpłynąć negatywnie na relacje z innymi ludźmi.
 3. Odrzucenie kultu pieniądza: Jezus nauczał, że nie można służyć jednocześnie Bogu i pieniądzom. Ostrzegał przed przypisywaniem pieniądzom zbyt dużego znaczenia i zachęcał do kierowania uwagi na sprawy duchowe i miłość bliźniego.
 4. Sprawiedliwość społeczna: Jezus mówił o konieczności dzielenia się z potrzebującymi i pomagania biednym. Zachęcał do hojności i współczucia wobec innych, zwłaszcza tych, którzy są w potrzebie.
 5. Przykład ubogiej wdowy: Jezus wyraził podziw dla ubogiej wdowy, która ofiarowała swe ostatnie pieniądze jako dar dla Boga. Uczynił to, aby pokazać, że wartość ofiary nie zależy od jej wielkości, ale od postawy serca.
 6. Uzasadnione wykorzystanie: Jezus nie potępiał posiadania majątku jako takiego, ale podkreślał odpowiedzialność wobec niego. Nauczał, że bogactwo powinno być używane dla dobra wspólnego, pomagania innym i służby Bogu.

Podsumowując, Jezus nauczał ostrożności wobec pieniędzy i bogactwa, zachęcał do prostoty, hojności i sprawiedliwości społecznej. Jego podejście skupiało się na wartościach duchowych i miłości bliźniego jako priorytetowych, a nie na materialnych bogactwach.

 

Źródła:

https://pandunia.pl/jesus-the-unknown-economist-recenzja-ksiazki-charles-gave/
https://wykop.pl/wpis/71628293/recenzja-jesus-the-unknown-economist-czyli-nazwa-k
https://podcasters.spotify.com/pod/show/pua-panda/episodes/Charles-Gave—JESUS-The-Unknown-Economist-e25e3up
https://www.salon24.pl/u/puapanda/1306606,recenzja-ksiazki-jezus-the-unknown-economist
https://www.youtube.com/watch?v=1VXy7nYxkno

 


 

Jezus w swoim nauczaniu skupiał się głównie na Królestwie Bożym, które rozumiał jako sferę panowania Boga, dostępną dla każdego poprzez zmianę życia, zwanej metanoią. Uważał, że pełne objawienie Królestwa Bożego nastąpi w przyszłości. Choć Jezus czerpał z nauk Starego Testamentu, to jednak reinterpretował ich treści. Jego syntezę nauczania przedstawia Kazanie na górze, które różnią się nieznacznie w Ewangelii Mateusza i Ewangelii Łukasza. To ważne, bo to w nim zawarto nowe prawo Jezusa, nawiązujące do Dekalogu. Ewangeliści podkreślają nowatorskość Jezusowego nauczania, gdyż często używał konstrukcji: “Słyszeliście, że powiedziano przodkom… ale Ja wam mówię”. Jego nauka miała doskonalić i uzupełniać prawo Starego Testamentu. Nakazy Jezusa stanowiły radykalizację nakazów znanego prawa.

Jezus nauczał, jak należy żyć, między innymi:

 • Najważniejszym przykazaniem było przykazanie miłości, które polegało na miłowaniu Boga całym sercem, duszą, umysłem i mocą, oraz miłowaniu bliźniego jak siebie samego. Według Jezusa, bliźnim był każdy człowiek.
 • Jezus nauczał również o potrzebie ofiarowania samego siebie, mówiąc, że kto chce znaleźć swoje życie, musi je stracić dla Jego sprawy.
 • Pokora była kolejnym ważnym aspektem Jezusowego nauczania. Uczył, że ten, kto chce być wielki, powinien być sługą innych.
 • Jezus głosił również idealizm, wskazując, że życie ma większą wartość niż pokarm, a ciało więcej znaczy niż odzienie.

Podsumowując, Jezus w swoim nauczaniu kładł nacisk na miłość, ofiarowanie siebie, pokorę i idealizm jako ważne aspekty życia chrześcijańskiego.


 

Istnieje kilka historycznych źródeł wiedzy o Jezusie, które dostarczają informacji na temat Jego życia i nauczania. Oto niektóre z najważniejszych źródeł:

 1. Nowy Testament – Głównym źródłem wiedzy o Jezusie jest Nowy Testament, zbiór ksiąg chrześcijańskich. Składa się on z czterech Ewangelii (Ewangelia Mateusza, Ewangelia Marka, Ewangelia Łukasza i Ewangelia Jana), Dziejów Apostolskich, Listów Apostolskich i Księgi Objawienia. Ewangelie opisują życie, nauczanie, mękę, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Jezusa.
 2. Pisma rzymskich historyków – Kilku rzymskich historyków wspominało Jezusa i chrześcijaństwo w swoich pismach. Tacitus w swoim dziele “Roczniki” (ok. 116 r. n.e.) wspomina o Jezusie jako przywódcy chrześcijan, który został skazany na śmierć przez Poncjusza Piłata. Suetonius w swojej “Żywoty dwunastu cesarzy” (ok. 121 r. n.e.) odnosi się do wygnania chrześcijan z Rzymu za panowania cesarza Klaudiusza.
 3. Listy Pawła – Listy Pawła, które są częścią Nowego Testamentu, stanowią ważne źródło informacji na temat życia i nauczania Jezusa. Paweł był jednym z głównych apostołów i miał bezpośredni kontakt z innymi uczniami Jezusa.
 4. Żydowskie źródła – Niektóre żydowskie źródła historyczne, takie jak Talmud, zawierają wzmianki na temat postaci Jezusa. Chociaż informacje w nich są ograniczone i często krytyczne, to stanowią dodatkowe źródło informacji.

Warto jednak zauważyć, że większość informacji na temat Jezusa pochodzi z tekstów religijnych, które mają również wymiar duchowy i teologiczny. Dlatego analiza i interpretacja tych źródeł wymaga uwzględnienia kontekstu historycznego i literackiego.